Zasady i warunki rezerwacji

Umowa pomiędzy agencją turystyczną artMedias oraz gośćmi


Prosimy o zapoznanie się z regulaminem agencji. Potwierdzenie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu. Regulamin wyraźnie określa prawa i obowiązki gościa i agencji, oraz jest prawomocny podczas rozwiązywania wszelkich sporów.


Uwaga wprowadzająca

Poniższe wskazówki i warunki rezerwacji miejsc noclegowych oraz innych usług oferowanych przez agencję turystyczną artMedias, Creska 32, Mali Losinj (w dalszej części tekstu zwanej agencją) są nieodłączną częścią umowy pomiędzy agencją artMedias i osobą zamawiającą miejsce noclegowe (zwaną dalej gościem). Podpisanie rezerwacji jest jednoznaczne z przyjęciem umowy i stosowaniem się do wymienionych w umowie warunków.


1. Sposób rezerwacji

Rezerwacji obiektów z oferty agencji artMedias można dokonać drogą internetową, osobiście w agencji, telefonicznie, faxem lub za pośrednictwem agentów agencji artMedias.

Potwierdzając rezerwację wpłatą zaliczki, podpisując umowę, voucher czy kartę meldunkową, podając numer swojej karty kredytowej w celu zamówienia usług drogą internetową gość wchodzi w prawny stosunek pomiędzy agencją artMedias, jak również potwierdza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami podróży oraz że je w pełni akceptuje. Znajdujące sie tutaj warunki podróży mają ważność prawną zarówno dla gościa jak i dla agencji artMedias.

Gość jest zobowiązany udostępnić swoje dane osobowe potrzebne agencji w celu dokonania rezerwacji.


2. Treść oferty

Agencja artMedias ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość zdjęć i informacji charakteryzujących obiekty z oferty, jak również odpowiada za prawdziwość podanych w ofercie cen. Agencja zobowiązuje się zapewnić gościom miejsca noclegowe w zakupionym przez nich obiekcie, w zarezerwowanym terminie, wyłączając sytuacje kryzysowe (wojna, zamieszki, strajki, epidemie, itd.)


3. Wpłaty

W celu potwierdzenia rezerwacji gość wpłaca zaliczkę, której wysokość zmienia się w zależności od rezerwowanego obiektu i wynosi od 30% do 100%. Pozostałą część kwoty wpłaca się bezpośrednio w agencji w czasie trwania pobytu, a najpóźniej na dzień przed odjazdem. Wpłat można dokonać w Euro lub karty kredytową lub debetowe według obowiązującego, potwierdzonego przez centrum turystyki cennika. Wpłacając zaliczkę gość potwierdza, że zapoznał się z charakterystyką danego obiektu oraz z warunkami oferty. Od momentu wpłacenia zaliczki zarówno gość jak i agencja muszą stosować się do sporządzonych przez agencję warunków podróży.


4. Ceny noclegów, wpłaty i zmiany cennika

Ceny noclegów z oferty agencji artMedias są różne dla poszczególnych obiektów. Wszystkie ceny podane są w Euro. Wpłat dokonuje się w agencji, wyłącznie w Euro lub karty kredytową lub debetowe, według obowiązującego, potwierdzonego przez centrum turystyki cennika. W związku ze zmieniającym się kursem walut, całkowity koszt obiektu może ulec zmianie za co agencja nie jest odpowiedzialna.

Agencja ma prawo zmian cen w przypadku gdy zmieni je właściciel obiektu. W przypadku zmiany cen po wpłaceniu przez gościa zaliczki, agencja gwarantuje, że pozostałą część kwoty naliczy według cennika obowiązującego na dzień wpłaty przez gościa zaliczki.


5. Zakwaterowanie

Kategoryzacja obiektów z oferty artMedias sporządzona jest na podstawie danych zatwierdzonych przez miejscową organizację turystyczną. Każdy obiekt jest również dodatkowo sprawdzany przez pracownika agencji artMedias.

Właściciel wynajmowanego obiektu zobowiązuje się zapewnić wystarczającą ilość naczyń kuchennych dla wszystkich przewidzianych w rezerwacji gości. Każdy obiekt musi być na przyjazd gościa bez zarzutów czysty, właściciel obiektu musi również zapewnić każdemu gościowi czystą pościel. Dla gości którzy zostają dłużej niż siedem dni zapewniona musi być wymiana pościeli i ręczników raz w tygodniu.


6. Prawo agencji ne ewentualne zmiany i rezygnację z rezerwacji

Agencja ma prawo zmiany rezerwacji czy wypowiedzieć zawartą umowę jeśli przed rozpoczęciem lub w czasie trwania urlopu wystąpią nieprzewidziane okoliczności, tj. sytuacje kryzysowe, na które agencja nie ma żadnego wpływu. Jeśli agencja jest w stanie zaoferować gościom obiekt zastępczy, zamiany można dokonać tylko i wyłącznie za zgodą gościa. Nowy obiekt musi być takiej samej lub wyższej jakości. Ewentualną różnicę w cenie pomiędzy zarezerwowanym a nowym obiektem przejmuje agencja. Agencja jest zobowiązana poinformować gości, którzy wpłacili zaliczkę o zmianie czy rezygnacji z rezerwacji natychmiast po otrzymaniu informacji o sytuacji kryzysowej. Jeśli agencja nie jest w stanie znaleźć obiektu zastępczego musi w całości zwrócić wpłaconą zaliczkę.


7. Prawo gościa na zmianę i rezygnację z rezerwacji

Jeśli gość chce wypowiedzieć rezerwację musi uczynić to na piśmie – e-mailem, faxem lub listownie. Od dnia, w którym agencja otrzymała pisemną informację o rezygnacji gościa z zarezerwowanego obiektu naliczone zostaną przez agencję koszta rezygnacji i to w następujący sposób:

    - za rezygnację 30 dni przed przyjazdem, gość może domagać się anulowania rezerwacji i zwrotu wpłaconych środków, które zostaną pomniejszone o koszt przesyłki.

    - za rezygnację 29 do 0 dni przed przejazdem agencja nalicza 30% ceny zarezerwowanego obiektu

 

Agencja ma prawo naliczenia rzeczywistych kosztów, jeśli są one wyższe niż wyżej wymienione. Zmiana terminu i inne zmiany traktowane są tak samo jak rezygnacja z rezerwacji.

Jeśli gość, który zrezygnował z rezerwacji znajdzie osoby trzecie, które chciałyby przejąć od niego rezerwację agencja nie naliczy mu żadnych kosztów związanych z zamianą.

W przypadku skrócenia pobytu przez gościa na miejscu agencja nalicza pełną cenę za cały pobyt w zarezerwowanym wcześniej terminie.

Zaliczka, lub wpłata za cały pobyt w przypadku rezerwacji trwających mniej niż 5 noclegów, nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy gość zrezygnuje z zakwaterowania w okresie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem. Zaliczka jest gwarancją, tak dla Ciebie jak dla wynajmującego oraz agencji, zawarcia umowy o wynajem i zostaje wypłacona właścicielowi obiektu jako odszkodowanie.
 


8. Obowiązki agencji artMedias

Agencja zobowiązana jest dopilnować realizacji usług i dołożyć wszelkich starań przy wyborze osób oferujących gościom usługi, jak również reprezentować prawa i interesy gości.

Agencja zobowiązana jest zapewnić gościom możliwość wykorzystania wszystkich opłaconych usług i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku gdy gość nie otrzyma opłaconych wcześniej usług.

Agencja nie odpowiada za zmiany czy brak usług powstałych z niezależnych od agencji przyczyn -siła wyższa.


9. Obowiązki gości

    - przestrzeganie regulaminu obowiązującego w prywatnych apartamentach

    - po dotarciu do wynajętego apartamentu czy do agencji, gość zobowiązany jest udostępnić dokumenty w celu umożliwienia agencji dokonania formalności meldunkowych. Dokumenty można ponownie odebrać najpóźniej po upływie 12 h

    - przyjazd na miejsce większej ilości osób niż zaznaczono w voucher, przebywanie w wynajętym obiekcie niezameldowanych w nim osób, zabieranie ze sobą zwierząt domowych bez wcześniejszego zgłoszenia jest surowo zabronione. W przypadku łamania przez gościa, któregoś z wymienionych wyżej przepisów agencja ma prawo wypowiedzieć umowę naliczając całość kosztów pobytu

    - gość zobowiązany jest uregulować w agencji artMedias rachunek najpóźniej na dzień przed wyjazdem, jeśli nie dokonał tego wcześniej

    - w dniu odjazdu gość zobowiązany jest umożliwić właścicielowi wynajmowanego apartamentu sprawdzenie w jego obecności stanu apartamentu

    - Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z powodu nieprzestrzegania w.w. punktów.


10. Rozstrzyganie sporów

Każdy gość ma prawo złożenia skargi w przypadku gdy stan i jakość zamówionego obiektu odbiegają od podpisanej w umowie. Składając pisemną skargę gość ma prawo domagać się kompensacji.

Postępowanie w przypadku reklamacji:

    - Jeśli gość po przybyciu na miejsce nie jest zadowolony z wynajętego obiektu, zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować o tym fakcie agencję i przedstawić szczegóły swojej dezaprobaty. W przypadku gdy gość nie ma możliwości nawiązania kontaktu z agencją, zobowiązany jest zwrócić się z reklamacją do właściciela obiektu. Jeśli gość nie przyjmie proponowanego rozwiązania, a nowy obiekt odpowiadałby zarezerwowanemu obiektowi, agencja nie weźmie pod uwagę przesłanej reklamacji, jak również nie ma obowiązku na nią odpowiedzieć.

    - Jeśli gość po przybyciu na miejsce nie jest zadowolony z wynajętego obiektu, opuści go i na własną rękę znajdzie obiekt zastępczy, nie dając agencji szansy rozwiązania problemu, wówczas nie ma on prawa żądać zwrotu pieniędzy, bez względu na to czy jego skarga jest słuszna czy też nie.

Agencja jest zobowiązana znaleźć obiekt zastępczy w przypadku gdy nie jest w stanie poprawić reklamowanego przez gościa niedociągnięcia.

Kompensacja nie może przekroczyć kosztów reklamowanej usługi, ale nie może objąć wykorzystanych na miejscu usług jak również kosztów całości pobytu. Wyklucza się prawo gościa na kompensację niematerialnej szkody.


11. Kompetencja sądu

Jeśli gość nie zgadza się z proponowanym przez agencję rozwiązaniem, ma prawo wnieść sprawę na drogę sądową. W takim przypadku sprawa przekazana zostaje do sądu w Mali Losinj.


12. Uwaga

Wpłata akontacji jest równoznaczna z przejęciem przez gościa programu i warunków umowy obowiązujących w prywatnych apartamentach osób fizycznych.

 

13. INFORMACJA O SPOSOBIE SKŁADANIA REKLAMACJI

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług w turystyce (Narodne Novine nr 130/70, 25/18, 98/19, 42/20, 70/21) umożliwiamy użytkownikom składanie reklamacji za pośrednictwem złożenie pisemnej reklamacji pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: Obrt Artmedias, Creska 32, 51 550 Mali Lošinj, e-mail: info@artmedias.com

Na reklamację ustosunkujemy się w terminie 15 dni od daty otrzymania reklamacji, a dokumentację dotyczącą reklamacji użytkownika przechowujemy przez rok od dnia otrzymania pisemnej reklamacji.

 

Mali Losinj, 19.09.2022.

Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Przez cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji i cieszymy się, że możemy Państwu udzielić odpowiedzi na Państwa pytania

00385 51 520 625
info@artmedias.com

Aktualne godziny otwarcia: Pon-Pią: 09:00 - 13:30; Sob: 09:00 - 13:30; Nie: nie pracujemyMy Account

Hide