Pravila i uvjeti rezervacije

Ugovor agencija artMedias - gost


Svakako se upoznajte s ovim pravilima rezervacije i korištenja smještaja. Prilikom potvrde rezervacije podrazumijeva se da ste s njima upoznati i suglasni, te da ćete ih se u potpunosti pridržavati. Ovaj pravilnik uređuje prava i odnose gosta i agencije, te je mjerodavan ugovor pri rješavanju svakog nastalog spora.


Uvodna napomena

Ove upute i uvjeti rezervacije smještaja i ostalih aranžmana iz ponude Putničke agencije artMedias, Creska 32, Mali Lošinj (u daljnjem tekstu agencija) sastavni su dio Ugovora odnosno Vouchera koji su sklopljeni između agencije artMedias i ugovaratelja rezervacije (u daljnjem tekstu gost). Prilikom potvrde rezervacije podrazumijeva se da je gost s ovim ugovorom u potpunosti upoznati, te da će ga se pridržavati.


1. Način rezervacije smještaja

Rezervacija smještaja iz ponude agencije artMedias može se obaviti putem Internet stranica, osobno u poslovnici agencije, telefonom, telefaksom i drugim sredstvima daljinske komunikacije, te kod drugih ovlaštenih agenata agencije artMedias.

Potvrdom rezervacije uplatom akontacije po ponudi agencije, potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije, gost zasniva pravni odnos s agencijom artMedias, te potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju artMedias.

Prilikom rezervacije gost je dužan pružiti na uvid sve osobne podatke koje zahtijeva postupak rezervacije.


2. Sadržaj ponude

Agencija artMedias jamči za istinitost slikovnih zapisa i podataka vezanih uz karakteristike smještajnih jedinica iz svoje ponude, tako i za istinitost cijena i uvjeta pod kojima se iste nude.

Agencija se obvezuje osigurati gostu smještaj u zakupljenim kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, epidemije sanitarni poremećaji, elementarne nepogode i sl.).


3. Uplate

Kako bi potvrdio zatraženu rezervaciju gost uplaćuje akontaciju čiji postotak varira od 30% do 100%, ovisno o objektu koji se rezervira i broju noćenja. Preostali iznos, do ukupne vrijednosti aranžmana, plaća se tijekom boravka a najkasnije dan prije napuštanja smještaja u poslovnici agencije artMedias, u eurima ili kreditnim/debitnim karticama po cjeniku davatelja usluga.

Uplatom rezervacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Samim činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta tako i za agenciju.


4. Cijene smještaja, plaćanje i promjena cjenika

Cijene objavljene u ponudi agencije variraju od objekta do objekta, te su istaknute uz svaku smještajnu jedinicu. Cijene smještajnih jedinica izražene su u eurima. Plaćanje se obavlja u poslovnici agencije, isključivo u eurima ili kreditnim/debitnim karticama, po cjeniku davatelja usluga.

Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga. U slučaju promjene cijena nakon uplaćene akontacije, agencija jamči gostu da će preostali dio biti obračunat po cjeniku na osnovu kojeg je gost i odlučio rezervirati određenu smještajnu jedinicu.


5. Opis usluga smještaja

Smještaj u ponudi agencije artMedias opisan je prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije, te uvidom u stvarno stanje smještaja od strane djelatnika agencije artMedias na licu mjesta.

Pružatelj usluga smještaja se obvezuje u svakoj smještajnoj jedinici, sukladno broju osoba za koju je namijenjena, osigurati odgovarajuće posuđe u kuhinji i pribor za jelo. Svaki gost treba biti primljen u čistu i urednu smještajnu jedinicu, te će svakog gosta dočekati čiste plahte. Za goste koji ostaju duže od jedne sedmice će biti obavljana izmjena posteljine i ručnika jednom tjedno.
 

Na dan odlaska gost je dužan dozvoliti pružatelju usluga pregled stanja unajmljenog smještaja, te isti predati u stanju kakvom ga je zatekao na dan dolaska. Za bilo kakvo oštećenje na uređajima ili opremi koja je dana na korištenje gostu i koje je nastalo nenamjenskom upotrebom navedene opreme odgovara gost, a utvrđivanje eventualne štete mora se izvršiti u prisustvu gosta. Gost je dužan podmiriti eventualnu štetu na licu mjesta.


6. Pravo agencije na promjene i otkaz rezervacije

Agencija može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom agenciji da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smještajnih jedinica.

Ukoliko je agencija u mogućnosti gostu ponuditi alternativu, promjena rezerviranog smještaja se može obaviti isključivo uz odobrenje gosta. Ponuđena alternativa mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Eventualna razlika u cijeni između rezerviranog smještaja i prihvaćene alternative ide na trošak agencije.

Agencija je dužna sve goste koji su uplatom akontacije potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani uplaćeni iznos.


7. Pravo gosta na promjene i otkaz rezervacije

Ukoliko gost želi otkazati rezervirani smještaj, mora to učiniti pismenim putem - e-mailom, faxom ili poštom. Datum kada je agencija zaprimila pismenu obavijest o otkazu predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova i to na slijedeći način:

    - za otkaz sve do 30 dana prije početka korištenja zakupljene usluge, gost može zatražiti poništenje rezervacije i povrat uplaćenih sredstava. Uplaćeni novac se o trošku primatelja vraća gostu.

    - za otkaz od 29 do 0 dana prije početka korištenja zakupljene usluge agencija naplaćuje 30% ukupne cijene zakupljenog smještaja.
 

Ukoliko su stvarno nastali troškovi veći nego što je prethodno izloženo, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se posebice i na promjene termina korištenja usluge u rezerviranoj smještajnoj jedinici, ali i na sve druge bitne promjene.

Ako gost koji otkaže zakupljene smještajne kapacitete prilikom otkaza rezervacije pronađe novog korisnika iste rezervacije, agencija ne zaračunava nikakve troškove zamjene.

U slučaju kraćeg boravka od rezerviranog obračunava se ukupna cijena smještaja za cijelo rezervirano razdoblje.

 

Akontacija ili uplata cijelog boravka za rezervacije manje od 5 noćenja se ne vraća ukoliko gost otkaže smještaj manje od 30 dana prije dolaska. Akontacija je garancija vama, iznajmljivaču i agenciji da je zaključen ugovor o najmu, te se isplaćuje vlasniku objekta kao odšteta.


8. Obaveza agencije artMedias

Agencija je dužna brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu.

Agencija je dužna osigurati da se gostu pruže sve zakupljene usluge, te stoga odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga.

Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.


9. Obaveza gosta

Gost je obvezan:

    - pridržavati se izvješenog kućnog reda u zakupljenoj smještajnoj jedinici, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri

    - prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu ili u prostorije agencije, predati osobne dokumente radi prijave organima vlasti. Dokumenti će gostu biti vraćeni nakon najviše 12 sati

    - dovođenje više osoba nego je ugovoreno voucherom, dovođenje gostiju koji nisu korisnici smještaja tijekom boravka, ili dovođenje nenajavljenih kućnih ljubimaca u smještajnu jedinicu nije dozvoljeno. U tom slučaju agencija će gostu otkazati boravak i naplatiti cjelokupni iznos ugovorenog aranžmana

    - tijekom boravka, a najkasnije dan prije odlaska iz smještajne jedinice, gost je obvezan u poslovnici agencije artMedias podmiriti nepodmireni dio računa, ukoliko to već nije obavio prije

    - na dan odlaska gost je dužan dozvoliti iznajmljivaču pregled stanja unajmljenog smještaja, te isti predati u stanju kakvom ga je zatekao na dan dolaska

U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, gost snosi odgovornost za zbog toga nastale troškove i odgovara agenciji za učinjenu štetu.


10. Rješavanje prigovora

Svaki gost - nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su zakupljene usluge nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor.

Postupak u svezi s prigovorom:

    - ukoliko gost na samom odredištu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, obvezan je odmah po dolasku o razlozima svog nezadovoljstva izvijestiti agenciju. U slučaju da gost nije u mogućnosti stupiti u kontakt sa agencijom, neodgovarajuću uslugu gost reklamira pružatelju usluga. Gost je obvezan surađivati kako sa predstavnikom agencije tako i sa pružateljem usluga u dobroj namjeri kako bi se otklonili uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara rezerviranoj i uplaćenoj usluzi, agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti će se smatrati obveznom na nju odgovoriti.

    - ukoliko gost na samom mjestu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, te napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da agenciji ne pruži šansu da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, ili da mu eventualno pronađe zamjenski smještaj, takav gost ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete, bez obzira na činjenicu da li su njegovi razlozi bili opravdani ili ne.

Ukoliko se opravdani uzroci nezadovoljstva ne mogu otkloniti, agencija se obvezuje pronaći zamjenski smještaj gostima.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu nematerijalne štete.


11. Nadležnost suda

Ukoliko gost nije zadovoljan rješenjem agencije, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u Malom Lošinju.


12. Upozorenje

Uplatom rezervacije gost u cijelosti prihvaća program i ovdje izložene uvjete pružanja smještaja u privatnim kapacitetima fizičkih osoba.

 

13. OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA

Sukladno Članku 6, stavak 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu (Narodne Novine br. 130/70, 25/18, 98/19, 42/20, 70/21), omogućujemo podnošenje prigovora korisnika podnošenjem pisanog prigovora putem pošte ili elektroničke pošte na adresu: Obrt Artmedias, Creska 32, 51 550 Mali Lošinj, email: info@artmedias.com

Na prigovor ćemo odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora, te voditi i čuvati evidenciju prigovora korisnika godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

 

U Malom Lošinju, 19.09.2022.

Imate pitanje ili trebate pomoć? Kontaktirajte nas!

Kontaktirajte nas u svakom trenutku, biti ćemo radosni da Vas saslušamo i pružimo Vam sve informacije koje tražite

00385 51 520 625
info@artmedias.com

Trenutno radno vrijeme: Pon-Pet: 09:00 - 13:30; Sub: 09:00 - 13:30; Ned: zatvorenoPrijava

Hide